Rozbudowa i modernizacja istniejących instalacji elektrycznych

Pracujemy dla Ciebie!

    Wadliwa, uszkodzona lub źle wykonana instalacja elektryczna zagraża bezpieczeństwu mieszkańców i może się przyczynić do porażenia prądem elektrycznym. Stanowi również poważne zagrożenie pożarowe. Dlatego tak ważne jest prawidłowe wykonanie instalacji, a także jej modernizacja oraz rozbudowa.

  Formalnie obowiązek modernizacji instalacji elektrycznej reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 2 ust. 1 oraz § 207 ust. 2 (Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 aktualizowany bieżąco tekst jest dostępny na stronie www.gunb.gov.pl).

 Dla obiektów już istniejących i użytkowanych jest on wymagany w przypadku: 

  •  przebudowy budynku, 
  •  zmiany sposobu użytkowania, 
  •  w przypadku występowania zagrożenia pożarowego. 

 

    Niektóre prace modernizacyjne podyktowane są złym stanem istniejącej instalacji. Inne powodowane są wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną – znacząca zmiana mocy zapotrzebowanej występuje na przykład w budynkach, w których postanowiono usunąć instalację gazową. W takim przypadku niezbędne staje się zainstalowanie kuchenek elektrycznych i odpowiednie dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego zapotrzebowania na energię. Ponadto rozbudowa i modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej jest niezbędna w przypadku przebudowy i rozbudowy obiektów polegającej na adaptacji strychu, dobudowaniu pomieszczenia czy piętra do budynku jedno- lub wielorodzinnego czy też adaptacji pomieszczenia mieszkalnego na lokal usługowy.

 

Przetłumacz stronę