Pomiary odbiorcze i okresowe

Pracujemy dla Ciebie!

Badania i pomiary odbiorcze

   Przed przekazaniem instalacji i urządzeń do eksploatacji, wykonujemy badania i próby właściwe dla danego typu instalacji oraz sporządzamy dla nich odpowiednie protokoły. Badania te odgrywają istotną rolę w ocenie ich stanu technicznego pod względem niezawodności instalacji i bezpieczeństwa użytkowania. 

   Zakres badań i pomiarów odbiorczych określają odpowiednie ustawy: Prawo budowlane i Prawo energetyczne, rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy. 

Dla instalacji elektrycznych badania i pomiary odbiorcze obejmują:

 • oględziny mające dać odpowiedź na pytanie, czy zainstalowane urządzenia elektryczne spełniają wymagania bezpieczeństwa, podane w odpowiednich normach przedmiotowych,
 • próby i pomiary mające dać odpowiedź na pytanie, czy zachowane są wymagane parametry techniczne:
  1. próba ciągłości przewodów ochronnych,
  2. pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
  3. sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,
  4. pomiar rezystancji uziemienia,
  5. sprawdzenie biegunowości,
  6. próba działania,
  7. pomiar spadków napięcia.

 

       Do pomiaru instalacji teleinformatycznej natomiast, zastosowanie mają odrębne wymagania i normy. Dla celów odbiorczo – certyfikacyjnych okablowania strukturalnego (opartego zarówno na kablu skrętkowym jak i optycznym) wykonywane są pomiary dynamiczne toru transmisyjnego. Uzyskane wyniki muszą być zgodne z zastosowanym dla badanej sieci standardem: kategoria 5e, 6, 6a lub 7 (klasa D/E/Ea/F).

  Niezależnie od rodzaju instalacji, przed przystąpieniem do prób należy udostępnić wykonującym pomiary dokumentację techniczną wraz z protokołami oględzin i prób cząstkowych wykonanych podczas montażu.  

Programowanie i uruchomienie

   Na tym etapie, wykonana przez nas instalacja (od strony fizycznej) jest już w zasadzie gotowa. W przypadku tradycyjnej instalacji elektrycznej nn, po dokonaniu odbioru (jeśli wymagany), instalacja taka jest oddawana do eksploatacji. Pozostałe instalacje wymagają jeszcze odpowiedniego skonfigurowania wchodządzych w ich skład urządzeń przeznaczonych do wzajemnej komunikacji sieciowej (kablowej i/lub bezprzewodowej) oraz zaprogramowania urządzeń sterujących (urządzenia automatyki budynkowej, centrale alarmowe, telefoniczne, rejestratory telewizji przemysłowej itp.)  

Serwis i konserwacja

   Aby zagwarantować Państwu maksymalną niezawodność wykonywanych przez nas instalacji, staramy się do ich budowy stosować materiały i urządzenia renomowanych firm. Pomimo bezawaryjnego działania stosowanych przez nas w praktyce urządzeń, szczególną uwagę przywiazujemy do tego, aby montowane przez nas urządzenia były objęte gwarancją producenta, miały zapewniony serwis oraz istniała możliwość wgrania zaktualizowanej wersji oprogramowania w przyszłości. Jednak, aby mogli Państwo cieszyć się bezawaryjnym działaniem instalacji przez długie lata, należy poddawać je okresowym przeglądom i konserwacji, które to usługi także świadczymy.  

Badania i pomiary okresowe

   Celem wykonywanych przez nas okresowych badań eksploatacyjnych jest sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji lub urządzeń elektrycznych nie uległ pogorszeniu podczas eksploatacji w stopniu powodującym zagrożenie dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania. Kontrolą powinny być objęte oprócz przewodów i kabli również aparaty wchodzące w skład instalacji np. wyłączniki RCD, urządzenia pomiarowe, układy sterownicze. Należy pamiętać, że obowiązek kontroli dotyczy też odbiorników podłączonych na stałe i bezpośrednio do przewodów. Każde badanie stanu instalacji elektrycznej jest zakończone wykonaniem odpowidniej dokumentacji. Zawiera ona najczęściej: miejsce wykonania pomiarów elektrycznych, użytkownika lub właściciela obiektu, opis istniejącej sieci elektrycznej, wyniki z pomiarów poddane analizie, szkic sytuacyjny obiektu z naniesionymi odbiornikami poddanymi pomiarom oraz informacje, które wg osoby wykonującej pomiary mogą mieć wpływ na ocenę stanu technicznego.

 

Przetłumacz stronę